• Gratis verzending vanaf €100
 • Klantbeoordeling 8,6
 • Persoonlijk advies

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van The-apex.nl.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

1.3 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met The-apex.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4 The-apex.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Door het gebruik van de internetsite van The-apex.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6. Hoewel wij altijd ons best doen om deze website optimaal te laten draaien, zijn typ en prijsfouten en/of wijzigingen altijd onder voorbehoud. Hierover kunnen geen rechten ontleend worden.

 1. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van The-apex.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan.

2.3 Koper en The-apex.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. In het bijzonder het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van The-apex.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven. The-apex.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

2.5 The-apex.nl houdt zich het recht voor om individuele aanbiedingen zonder geldigheidsduur op ieder moment te kunnen intrekken of wijzigen.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

3.2 Alle product prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting (BTW), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.4 Alle opgaven door The-apex.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. The-apex.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

 1. Betaling

4.1 Bestellingen kunnen betaald worden via de door The-apex.nl aangeboden online betaalmogelijkheden (Ideal, creditcard of paypal) ofwel per betaling vooraf, genaamd "overschrijving’’

4.2 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die The-apex.nl als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is The-apex.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.

 1. Aflevering / Levertijd

5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. The-apex.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden vanuit zowel DHL als de leveranciers van The-apex.nl. The-apex.nl stelt zich niet aansprakelijk voor vertragingen rondom feestdagen.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.

5.2.1 De levertijd wanneer een product niet op voorraad is, is indicatief. Door het tekort aan grondstoffen en materialen, kunnen levertijden afwijken van de standaard.

5.2.2 The-apex.nl is gerechtigd de aflevering in gedeeltes na te komen. De extra kosten hiervoor worden door The-apex.nl gedragen.

5.3 The-apex.nl zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van The-apex.nl. The-apex.nl blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

5.4 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.5 The-apex.nl is niet aansprakelijk voor leveringsproblemen als gevolg van fouten of afwijkingen in het adres van de ontvanger. 

5.6 The-apex.nl is niet aansprakelijk voor leveringen waarbij geen geldig huis- of bedrijfsadres ingevuld wordt, anders dan een afhaalpunt van de bezorger. Leveringen aan een postbus zijn niet mogelijk. 

5.7 Wanneer u als klant een bestelling plaatst en niet thuis bent op de dag van levering zonder dat aan The-apex.nl te melden, zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor uw rekening.

5.8 Wanneer u voor een expresser of avondlevering kiest, gaat dit om een levering voor de eerstvolgende werkdag.(Indien u vóór 15.00 uur besteld op een werkdag)

5.9 *Uw bestelling wordt dezelfde dag verzonden wanneer u op werkdagen voor 15.00 uur bestelt en indien uw order uit voorraad leverbaar is.

5.98 Wanneer u ervoor kiest om de bestelling op te halen bij ons magazijn, heeft u daar 14 dagen de gelegenheid voor. Wanneer dit niet gebeurt, zullen wij de order annuleren en crediteren.

 1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, mits deze binnen 14 dagen na het maken van de melding retour wordt gezonden.

6.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt The-apex.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Koper aan The-apex.nl betaalde.

6.3 The-apex.nl houdt zich het recht voor om retouraanvragen van speciaal voor u als klant bestelde producten te weigeren.

6.4 Retouraanvragen zijn alleen geldig mits ze binnen een maand na ontvangst zijn ingediend. De te retourneren producten moeten binnen een week na afhandeling van de order opgestuurd worden.

6.5 Producten welke alleen te bestellen zijn als set of samenstelling, mogen niet als enkel stuks geretourneerd worden.

 1. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is The-apex.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Schadevergoeding

8.1 The-apex.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. Let op: Wanneer u een product bij ons koopt in blik, kunnen wij niet garanderen dat u deze kunt gebruiken ter decoratie.

 1. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen The-apex.nl en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien The-apex.nl daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats The-apex.nl of de Koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

9.3 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.19.

10. Klachten

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).   

11.Contact

Via onze servicedesk kunt u al uw algemene, logistieke en administratieve vragen stellen, opmerkingen plaatsen en/of eventuele storingen doorgeven. De servicedesk geeft u informatie en beantwoordt al uw vragen, indien mogelijk, binnen één werkdag.

U kunt ook direct een e-mail sturen naar: info@The-apex.nl

Gelieve alle schriftelijke correspondentie te sturen naar:

The-apex.nl

Grote braakweg 10

7371 ER Loenen